موستانگ

شرکت فناوری های تغذیه
راه حل های یکپارچه در زمینه تغذیه دام و طیور

ماموریت ما

 بهترین راه حلهای اقتصادی برای تغذیه دام و همچنین حفظ و بهبود سلامت جامعه به مشتریان ارائه می گردد.

روش کار ما

متخصصان پشتبانی فنی شرکت در همه برنامه های تغذیه و شرایط محل نگاهداری دام دارای صلاحیت میباشند. همکاری مدوام با مشتریان این امکان را به وجود می آورد که مهارت های فن آوری تغذیه جدیدی در جهت حل مسایل شکل گیرد . بهترین راه حال ها برای شما ارایه میگردد.

پاسخ سریع و کامل به همه درخواستها ی مشتریان و کمک ممتد درجهت پیاده سازی فن آوری و محصولات ارایه میگردد.

جهت آشنایی مشتریان با فن آوری ها جدید، حداقل یک بار در سال سمینارهای تخصصی فن آوری های تغذیه برای ایشان برگزار می گردد.

شرکت موستانگ مسولیات نتایج اقتصادی مشتریان را برعهده میگیرد و همچنان به طور متناوب جلساتی همراه با نمایش با آمار و نتایج همکاری برگزر میگردد. اطلاعاتی در خصوص بهره وری محصولات وتکنولوژی شرکت ارایه میگردد.

نظارت برکیفیت محصولات در تمامی سطوح و تحویل به موقع و در لحظه تضمین میگردد.

با هدف مطعاله، به اشتراک گذشتن تجربه و ایجاد روابط قابل اعتماد با مشتریان دایم و بالقوه ، سفرهای تجاری برای دامداری ها و مرغداری ها در کل اروپا و آسیا و روسیه انجام میگردد.

محصول اصلی شرکت موستانگ جیره نویسی تخصصی (PFP) می باشد که براساس تحلیل همه جانبه نیازهای مشتری ( تغذیه، فرآیندها، شرایط پرورش دام و غیره) ارایه می گردد. مهم ترین ا رزشی که به مشتریان ارایه میگردد تآثیر اقتصادی مثبتی است که در هنگام استفاده از جیره نویسی تخصوصی دریافت می گردد. شرکت موستانگ آمده گی کامل جهت بر عهده گرفتن این مسولیت را دارد. جیره نویسی تخصصی (PFP) به مزارع لبنی کمک می کند تا پتانسیل همه جانبه خود را اجرایی نموده و سودآور گردد شرکت موستانگ راه حل های تغذیه ای پیشرفته و قابل اعتمادی را ارائه می نماید.

شرکت موستانگ برای ایجاد مشارکت استراتزیک با مشتریان تلاش میناماید. به این معنی که مشتریان به همکاری طولانی مدت آمده و از روابط مطلوب راضی باشند.

پاسخ سریع و کامل به همه درخواستها ی مشتریان و کمک ممتد درجهت پیاده سازی فن آوری و محصولات ارایه میگردد.

جهت آشنایی مشتریان با فن آوری ها جدید، حداقل یک بار در سال سمینارهای تخصصی فن آوری های تغذیه برای ایشان برگزار می گردد.

شرکت موستانگ مسولیات نتایج اقتصادی مشتریان را برعهده میگیرد و همچنان به طور متناوب جلساتی همراه با نمایش با آمار و نتایج همکاری برگزر میگردد. اطلاعاتی در خصوص بهره وری محصولات وتکنولوژی شرکت ارایه میگردد.

نظارت برکیفیت محصولات در تمامی سطوح و تحویل به موقع و در لحظه تضمین میگردد.

با هدف مطعاله، به اشتراک گذشتن تجربه و ایجاد روابط قابل اعتماد با مشتریان دایم و بالقوه، سفرهای تجاری برای دامداری ها و مرغداری ها در کل اروپا و آسیا و روسیه انجام میگردد.

شرکت موستانگ با توزیع کنندگانی که نظرات و گرایش های مشترک با خود دارد، همکاری میناماید.

درشرکت موستنگ قدرتمندترین تیم ها فعالیت می کنند که آماده تخصیص دادن تلاش های یشان در جهت مهارت های شخصی را دارند.

با هدف مطعاله، به اشتراک گذشتن تجربه و ایجاد روابط قابل اعتماد با مشتریان دایم و بالقوه، سفرهای تجاری برای دامداری ها و مرغداری ها در کل اروپا و آسیا و روسیه انجام میگردد.

شرکت موستانگ برای ایجاد مشارکت استراتزیک با مشتریان تلاش میناماید. به این معنی که مشتریان به همکاری طولانی مدت آمده و از روابط مطلوب راضی باشند.

پاسخ سریع و کامل به همه درخواستها ی مشتریان و کمک ممتد درجهت پیاده سازی فن آوری و محصولات ارایه میگردد.

نظارت برکیفیت محصولات در تمامی سطوح و تحویل به موقع و در لحظه تضمین میگردد.

محصولات

تولید و محصولات بر اساس نیازهای مشتریان ارایه می گردد
بیش